Algemene voorwaarden Masters in Telecom/ kvkno: 01104698

1. Algemeen

1.1 De onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en tevens  van elke met Masters in Telecom gesloten, Overeenkomst voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Afnemer, met wie eenmaal met toepassing van deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid daarvan op latere Overeenkomsten tussen haar en Masters in Telecom.

1.2 Indien een afwijking of aanvulling op de Algemene Voorwaarden door Masters in Telecom wordt overeengekomen en/of gedoogd, dan zal dat geen precedentverwerking hebben en kan de Afnemer daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

1.3 Masters in Telecom is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, dan wel aan te vullen. Masters in Telecom zal de Afnemer hiervan schriftelijk in kennis stellen.

2. Aanbiedingen

2.1 Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Transacties binden Masters in Telecom slechts indien deze schriftelijk door Masters in Telecom zijn bevestigd, dan wel indien door Masters in Telecom met de uitvoering daarvan een begin is gemaakt. Dit is met name ook van toepassing met het oog op de door onze vertegenwoordigers, of andere personen in onze dienst, gedane aanbiedingen en toezeggingen alsmede op de door hen gemaakte afspraken.

2.2 De Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door, of namens, hem aan Masters in Telecom verstrekte gegevens waarop Masters in Telecom zijn aanbieding heeft gebaseerd.

3. Maten, gewichten, tekeningen en afbeeldingen en technische gegevens.

3.1 De in onze aanbiedingen vermelde maten, gewichten en technische gegevens, alsmede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt.

4. Intellectuele eigendom

4.1 Intellectuele eigendomsrechten op de door Masters in Telecom verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, alsmede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd, komen -ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht – uitsluitend aan Masters in Telecom toe. Zonder toestemming van Masters in Telecom mogen deze publicaties of hun inhoud noch in het geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm ook, ter beschikking van derden worden gesteld. Afnemer heeft, indien overeengekomen, uitsluitend een recht  op gebruik . Dit gebruikersrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5. Prijzen

5.1 Door Masters in Telecom opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend dat zij gebaseerd zijn op de, op dat tijdstip, geldende fabrieksprijzen,  koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en de daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meerdere genoemde factoren een wijziging optreedt, voordat de levering heeft plaatsgevonden, is Masters in Telecom bevoegd de genoemde prijzen op billijke wijze, ter harer beoordeling, aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten gehanteerd. 

6. Levering

6.1 Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie “vrachtvrij aflevering adres”. Voor  orders beneden een door Masters in Telecom telkens nader vast te stellen factuurbedrag (excl. omzetbelasting) behouden wij ons echter voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door Masters in Telecom een kleine bestellingentoeslag berekend worden volgens het, op het tijdstip van het verrichten van levering bij Masters in Telecom, geldende toeslag tarief. Het risico van de door Masters in Telecom te leveren goederen gaat over op Afnemer bij de feitelijke aflevering der goederen op het door Masters in Telecom, dan wel door Afnemer, aangegeven afleveradres. Onze prijzen zijn op deze faciliteit gebaseerd. On intern administratieve redenen wordt, in het kader van offertes, facturen etc., een apart bedrag in dit verband vermeld, welk bedrag evenwel onderdeel van de prijs uitmaakt.

7. Levertijden

7.1 De door Master in Telecom opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door Masters in Telecom is gegarandeerd.

7.2 Afgezien van gevallen waarin wij ter zake schriftelijk een garantie hebben verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van onze mogelijkheden. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van Masters in Telecom kan worden gevergd (daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers niet tot levering in staat worden gesteld), zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.

7.3 Behoudens grove schuld onzerzijds, geeft overschrijding van de levertijd de afnemer niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de transactie, noch ook op schadevergoeding. Indien levertijd niet heeft plaatsgehad binnen zes maanden nadat de transactie tot stand was gekomen, heeft Masters in Telecom en de Afnemer het recht de Overeenkomst te annuleren. Dat recht bestaat ook indien de transactie inmiddels ten dele was uitgevoerd.

7.4 Masters in Telecom is bevoegd een order in haar geheel, dan wel na successievelijk beschikbaar komen der goederen in gedeelten, uit te leveren. Zo wij in gedeelte leveren, zijn wij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebbend op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden. Onverminderd het hier voorgaande, geldt voor transacties op afroep dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en in termijnen over de tijd die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld; geschiedt dit niet, dan is de Afnemer – zonder dat enige aanmaning of in gebreke stelling door Masters in Telecom nodig is – in verzuim, wat ons de bevoegdheid verschaft zoals in deze Algemene Voorwaarden beschreven.

7.5 Indien in de Overeenkomst een bepaalde leveringstermijn is afgesproken, en nakoming binnen deze termijn door Masters in Telecom niet mogelijk is, dan brengt zulks nog niet met zich mee dat Masters in Telecom alsdan bij niet tijdige levering van rechtswege in verzuim is, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of door Masters in Telecom uitdrukkelijk een garantie is gegeven. De Afnemer zal Masters in Telecom schriftelijk in gebreke moeten stellen de Overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen, waarbij Afnemer aan Masters in Telecom een redelijk termijn geeft ter zuivering van het tekort.

8. Gevolgen van niet nakoming Afnemer

8.1 In geval van niet nakomen door de Afnemer van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval dat hij afname weigert of een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, is Masters in Telecom steeds bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar aanspraken op schadevergoeding. Tevens is Masters in Telecom alsdan bevoegd alle andere, met de betrokkenen Afnemer lopende Overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te ontbinden dan wel te annuleren.

8.2 Elke ontbinding, dan wel annulering, van een Overeenkomst door Masters in Telecom op grond van lid 1 heeft steeds de directe opeisbaarheid van al hetgeen Afnemer aan Masters in Telecom reeds verschuldigd is tot gevolg.

9. Betaling

9.1 De betaling van de factuurbedragen dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, dan wel zoveel eerder als overeengekomen. Betaling heeft plaatsgevonden zodra Masters in Telecom over het geld kan beschikken. Betaling op andere wijze, in het bijzonder terhandstelling aan werknemers van Masters in Telecom, zijn slechts geldig na schriftelijk bevestiging onzerzijds. Bij twijfel of betaling heeft plaatsgevonden dient Afnemer een kwitantie te overleggen.

9.2 Tenzij uitdrukkelijk door Masters in Telecom met de Afnemer schriftelijk anders is overeengekomen, zal een betaling van de Afnemer strekken en door Masters in Telecom worden geboekt in mindering op, resp. ter voldoening van de oudste vervallen factuur of facturen met dien verstande dat Masters in Telecom steeds de bevoegdheid heeft betalingen in mindering te brengen op resp. als voldoening te beschouwen van openstaande facturen  of factuur te harer keuze.

9.3 Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de Afnemer direct van rechtswege in verzuim en is zij aan Masters in Telecom de wettelijke handelsrente, als bedoeld in artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de Afnemer een consument is, dan is zij de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW verschuldigd.

9.4 Masters in Telecom is ten allen tijde bevoegd de uitlevering van goederen, dan wel het verrichten van diensten, behorende tot de betrokken Overeenkomst of andere Overeenkomsten op te schorten indien betaling uitblijft of indien Masters in Telecom het vermoeden heeft dat betaling van nog te leveren goederen uit zal blijven.

9.5 Wanneer Masters in Telecom bij niet tijdige betaling het nodig acht haar vordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt Afnemer door Masters in Telecom daarvan schriftelijk in kennis gesteld. In de regel zal Masters in Telecom Afnemer daarbij een door Masters in Telecom te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval ter beoordeling van Masters in Telecom onverwijlde incassomaatregelen noodzakelijk worden geacht. Bij niet tijdige betaling van de facturen komen de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten volledig voor rekening van de Afnemer.

9.6 Masters in Telecom behoudt zich voor ten alle tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op, zowel reeds gedane als nog te verrichten, leveringen, welke zekerheid ter keuze van Masters in Telecom kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht.

10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

10.1 Masters in Telecom behoudt zich het eigendom van de zaken voor totdat Afnemer het door haar volledig verschuldigde bedrag, ter zaken van vorderingen uit deze of een soortgelijke Overeenkomst (uitgebreide eigendomsvoorbehoud) voor geleverde, of te leveren, zaken en/of verrichte of te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door Afnemer van deze of een soortgelijke overeenkomst, waaronder tevens begrepen rente en kosten, aan Masters in Telecom heeft voldaan.

10.2 Ondanks het eigendomsvoorbehoud van Masters in Telecom worden de door haar geleverde zaken voor eigen rekening  en risico door Afnemer gehouden. De Afnemer is verplicht de, onder eigendomsvoorbehoud, afgeleverde, eventueel de bestanddelen en nieuwe gevormde zaken op eerste verzoek aan Masters in Telecom feitelijk ter beschikking te stellen.

10.3 Afnemer verleent Masters in Telecom reeds nu onherroepelijk machtiging om de terreinen van Afnemer te betreden teneinde de afgeleverde zaken terug te nemen, onverminderd haar rechten op volledige schadevergoeding.

10.4 Zolang de Afnemer al hetgeen door haar aan Masters in Telecom verschuldigd is niet volledig heeft voldaan is het haar niet toegestaan op de door Masters in Telecom onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken een pandrecht te vestigen of ze anderszins te bezwaren ten behoeve van een derde.

10.5 Indien de Afnemer de door Masters in Telecom aan haar onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken aan een derde aflevert, is de Afnemer verplicht het eigendom van Masters in Telecom op deze zaken voor te behouden .

10.6 Masters in Telecom heeft de mogelijkheid, indien het uitgebreide eigendomsvoorbehoud geen werking heeft, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende samenhang  bestaat, op de door haar geleverde zaken een pandrecht te vestigen ten behoeve van zichzelf. De afnemer is verplicht, op eerste verzoek van Masters in Telecom, haar medewerking aan de daartoe noodzakelijk handelingen te verlenen.

11. Aansprakelijkheid van Masters in Telecom

11.1 Masters in Telecom aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

11.2 Masters in Telecom is bij schade, niet zijnde het gevolg van opzet of bewuste schuld, nimmer gehouden tot enige verdere aansprakelijkheid dan – naar eigen keuze – :

    • kosteloos herstel van het geconstateerde gebrek in de uitvoering van de Overeenkomst;
    • kosteloze vervanging van het geleverde product waaraan de gebreken kleven;
    • vergoeding van de schade tot ten hoogste het in dit artikel daaromtrent bepaalde.

11.3 Masters in Telecom is slechts aansprakelijk jegens Afnemer in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding. Dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Masters in Telecom, voor enige andere vorm van schade, is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid is niet uitgesloten.

11.4 Masters in Telecom is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Afnemer en schade wegens door Masters in Telecom gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

11.5 Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige leden zal worden uitgekeerd is nimmer hoger dan het bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Masters in Telecom wordt uitgekeerd, en nog te vermeerderen met het eigen risico van Masters in Telecom. In andere gevallen is het bedrag in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de in de tussen partijen gesloten overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. Deze maximumbedragen komen te vervallen indien, en voor zover, de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Masters in Telecom.

11.6 De aansprakelijkheid van Masters in Telecom wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat indien nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, slechts indien Afnemer Masters in Telecom onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Masters in Telecom ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat Masters in Telecom in staat is adequaat te reageren.

11.7 In geval van een onrechtmatige daad door Masters in Telecom, of een werknemer of ondergeschikte waarvoor zij rechtens aansprakelijk gehouden wordt, is Masters in Telecom slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste slechts voor zover ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid. In al deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan hetgeen de verzekering van Masters in Telecom in het voorkomende gevalt dekt dan wel, indien de verzekering geen dekking verleend,  € 50.000,= per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor andere schade op grond van art. 6:170 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.8 Afnemer vrijwaart Masters in Telecom voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Masters in Telecom geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien, en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade enkel is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten. In dat geval gelden de hiervoor opgenomen bepalingen met betrekking tot de aansprakelijkheid van Masters in Telecom onverkort.

12. Garanties

12.1 Door Masters in Telecom wordt nimmer verdergaande verplichtingen aanvaard, dan wel garanties verleend dan de verplichting tot het naar haar eigen keuze vervangen, dan wel crediteren dan wel repareren van het geleverde product waaraan het gebrek kleeft. Garantie van door derden toegeleverde materialen of zaken ligt bij de fabrikant dan wel strekt zich in geen geval verder uit dan tot de garantie die Masters in Telecom verkrijgt van deze derde. Indien nodig draagt Masters in Telecom zorg voor de bemiddeling tussen fabrikant en klant. Stoot, val en waterschade valt niet onder de (fabrieks)garantie.

12.2 De garantie van de goederen is 12 maanden of, indien uitdrukkelijk schriftelijk is afgesproken, langer dan 12 maanden, maar nimmer langer dan 24 maanden. Een aanspraak op garantie moet schriftelijk bij Masters in Telecom worden gemeld.

13. Verwerking Persoonsgegevens

13.1 Door Afnemer aan Masters in Telecom verstrekte persoonsgegevens zullen door Masters in Telecom niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of, door haar aan de Afnemer te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Masters in Telecom op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

13.2 Indien Afnemer bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Masters in Telecom, zal Masters in Telecom de betreffende gegevens, op eerste schriftelijk verzoek, van Afnemer uit het betreffende bestand verwijderen.

13.3 Indien Masters in Telecom op grond van de overeenkomst of de wet gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijke overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Masters in Telecom staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschrijving van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging gebonden kosten niet onredelijk is.

13.4 Afnemer vrijwaart Masters in Telecom voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Afnemer wordt gehouden of waarvoor Afnemer, op grond van de wet, anderszins verantwoordelijk is, tenzij Afnemer bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Masters in Telecom toerekenbaar zijn.

13.5 Afnemer vrijwaart Masters in Telecom voor boetes van de autoriteit Persoonsgegevens, op grond van de wet Bescherming Persoonsgegevens, in de gevallen dat Masters in Telecom op grond van de wet niet als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens kan worden aangemerkt, tenzij Afnemer aantoont dat de, door de autoriteit Persoonsgegevens opgelegde, boete het gevolg is van schuld en/of roekeloosheid bij Masters in Telecom.

14. Reclamaties en retourneringen van goederen

14.1 Onverminderd het hierna bepaalde geldt dat Afnemer aanstonds na aflevering gehouden is de goederen te controleren op overeenstemming met de Overeenkomst, ongeacht de plaats waar de goederen overeenkomstig de Overeenkomst worden afgeleverd.

14.2 In geval van reclamaties worden door Masters in Telecom geleverde goederen uitsluitend retour gehaald, respect. retourgenomen nadat vooraf overleg met één onzer verkoopmedewerkers heeft plaatsgehad. Het voorgaande is ook van toepassing indien wij ons ermee akkoord verklaren dat goederen ter reparatie worden geretourneerd, zonder dat van een reclamatie sprake is. Indien het reclamaties betreffen wegens verkeerd geleverde of verpakte goederen, die beschadigd zijn afgeleverd, zal de reclamatie door de Afnemer schriftelijk – vergezeld van de betrokken paklijst – bij Masters in Telecom moeten worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na de dag van de aflevering;

14.3 Een reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in de oorspronkelijk staat verkeert. Indien goederen door de afnemer zijn gemonteerd, of verwerkt, is reclamatie op welke grond het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen, niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend. In zodanige gevallen is Masters in Telecom tot generlei tegemoetkoming, van welke aard ook, gehouden.

14.4 Mondelinge reclamaties, en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn, worden niet geaccepteerd. Op goederen, van onze magazijnen afgehaald, worden alleen direct bij de afgifte gedane reclamaties in behandeling genomen. Onverpakte  goederen, indien bij aflevering beschadigd, dienen door de afnemer te worden geweigerd.

14.5 Indien goederen, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor Masters in Telecom ontstaan, aan de Afnemer in rekening worden gebracht. Indien sprake is van aan Masters in Telecom ter reparatie geretourneerde goederen, zonder dat van een reclamatie of garantie sprake is, blijven deze goederen aangemerkt, als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de Afnemer, geleverd te zijn terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de afnemer is rekening worden gebracht.

14.6 In gevallen, uitsluitend ter beoordeling van Masters in Telecom, kunnen om ander dan de hiervoor vermelde redenen door Masters in Telecom geleverde goederen door Masters in Telecom worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan dertig dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en behoren tot ons voorraadassortiment; derhalve worden speciaal voor onze Afnemer bestelde goederen in geen geval retourgenomen. Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet, zullen wij de afnemer belasten voor zgn. ‘crediteringskosten’, die bestaan in 3% per zending met een minimum van €15,- (waarbij het bedrag benedenwaarts wordt afgerond op een veelvoud van € 5,-) met dien verstande dat voor apparaten, met een waarde van meer dan €250,-, een vast bedrag van € 25,- per apparaat in rekening wordt gebracht. Er wordt één bedrag in rekening gebracht met als omschrijving ‘crediteringskosten’(omvattende vracht en administratiekosten). Het indienen van reclamaties ontheft de Afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden.

15. Keurmerken en Beperkende (installatie) voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land.

15.1 Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door Masters in Telecom geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voert Masters in Telecom ook producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien. De door Masters in Telecom aangeboden producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de afnemer.

16. Beëindigen van de overeenkomst

16.1 In aanvulling op hetgeen onder deze Algemene Voorwaarden daarover reeds is opgenomen is Masters in Telecom bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien de Afnemer niet voldoet aan haar contractuele of wettelijke verplichtingen, de Afnemer de op haar rustende verplichting niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, dan wel in het geval van faillissement of surseance van betaling, beslaglegging te laste van afnemer, stillegging of liquidatie van de onderneming van de Afnemer.

17. De bevoegde rechter

17.1 Op alle overeenkomsten van Masters in Telecom is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen Afnemer en Masters in Telecom, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden.